Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

ann
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viafollow-me follow-me
ann
4359 d3da
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
ann
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer "Wróć do mnie"
ann
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viacoconutmousse coconutmousse
ann

June 25 2015

ann

June 20 2015

ann
5080 de2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafollow-me follow-me
ann
8212 b088
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
ann
Jedyne życie, jakiego chcę,
to życie z Tobą.
— Maya Banks
ann
4374 32c4
ann
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viafollow-me follow-me
ann
ann
2746 d9f9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako

June 08 2015

ann
8703 307d
Reposted fromlittlefool littlefool viafollow-me follow-me
ann
3650 61f6 500
ann
9940 d9cc
Reposted frommrrru mrrru vianyaako nyaako
ann
- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse
ann
7692 3ff9
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafollow-me follow-me

June 06 2015

ann

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viafollow-me follow-me

June 02 2015

5545 ca4e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl